MĚŘENÍ RADONU V INTERIÉRECH OBJEKTŮ


Pro praktické použítí se v současné době používají tři druhy detektorů:
a) Stopové detektory, které pracují na principu detekce stop vytvořených alfa částicemi z radonu a jeho dceřiných produktů ve speciálním materiálu podobném fotografickému filmu. Tyto detektory jsou určeny pro roční měření průměrné hodnoty ekvivalentní objemové aktivity radonu
b) Elektretové detektory, ktreré pracují na bázi postupného vybíjení tzv. elektretu umístěného v plastové vodivé ionizační komoře. V této komoře je od náboje elektretu vytvořeno elektrostatické pole, ve kterém se rozpadá radon na své rozpadové produkty za vzniku ionozujícího záření alfa a beta . Toto záření ionozuje okolní plyn (vzduch) a vzniklé záporné ionty jsou přitahovány na elektret, který postupně vybíjí. Míra vybití elektretu (tj. rozdíl napětí před a po měření) je přímo úměrná množství radonu v objektu. Tyto detektory jsou určené především ke střednědobému měření průměrné koncentrace radonu (od jednoho do několika týdnů).
c) Kontinuální monitory, které pracují na principu kontinuálního odběru vzduchu a měření koncentrace radonu a jeho dceřiných produktů ve zvolených časových intervalech. Tyto monitory jsou určeny pro sledování časových změn v koncentraci radonu, měření rychlosti přísunu radonu do objektu, kontrolu účinnosti větrání apod. Výsledky měření je potom možno sestavit do grafů, které vyjadřují např. průběh koncentrace radonu v objektu během měření nebo míru odvětrání radonu z pobytové místnosti. Tyto monitory jsou však drahé a proto se používají k velmi přesným měřením koncentrace radonu a jeho rozpadových produktů při radonové diagnostice.

Co je RADONOVÁ DIAGNOSTIKA


Je to soubor měření, při nichž se vyhledávají zdroje radonu (např. se zjišťuje radonové riziko základových půd pod objektem), cesty šíření radonu v budově, posuzuje se těsnost základové konstrukce proti pronikání radonu apod. Cílem diagnostiky je získat podklady pro návrh rozumného protiradonového opatření. Provádí se až tehdy, pokud je prokázáno, že průměrná hodnota v v budově překračuje zásahovou úroveň. V takovém případě je možné požádat o státní příspěvek na tuto diagnostiku.
Ochranná opatření.
Copyright © 2006 www.webh.org, www.turistickyruch.cz. Kontakt: jiri.vacek@turistickyruch.cz. [Mapa stránek]